Alžbeta Brozmanová Gregorová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK)

Alžbeta pracuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií. Dlhodobo sa venuje výskumu dobrovoľníctva, filantropie a neziskového sektora. Je uznávanou odborníčkou na akademickej pôde, ale aj v praxi a v rámci decíznej sféry. Podieľala sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti dobrovoľníctva a je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií. Od roku 2002 do 2017 viedla regionálne dobrovoľnícke centrum v Banskej Bystrici a od roku 2011 je viceprezidentkou, v súčasnosti prezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala viacero medzinárodných a národných projektov. V praxi pôsobí aj ako lektorka, konzultantka a supervízorka. Je absolventkou Fulbrightovho programu a členkou viacerých medzinárodných organizácií.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program