Nespoliehajte sa iba na jeden zdroj príjmov, alebo čo nás naučili staré mamy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začína v roku 2017 realizovať aktivity smerujúce ku komplexnej reforme financovania MNO. Cieľom je dlhodobá udržateľnosť neziskového sektora, efektívnejšie poskytovanie verejných zdrojov a rozvoj súkromných zdrojov tak, aby MNO mali k dispozícii 4 silné piliere financovania svojich aktivít: priamu a nepriamu podporu z verejných zdrojov a súkromné zdroje na činnosť a z činnosti.

Čo sa naučíme:

Milan sa v tomto workshope zameria na:

  • vysvetlenie zámerov Úradu v tejto oblasti a motivácií, prečo to robia,
  • prieskum a workshopy, na ktorých zbierali problémy, ktoré majú MNO pri rôznych zdrojoch financovania,
  • návrhy na zlepšenie finančného prostredia,
  • výzvu na zapojenie sa do práce na komplexnej úprave financovania.

Tento workshop je určený hlavne pre:

  • Fundraiserov,
  • a tých, ktorí majú skúsenosti so získavaním, alebo poskytovaním zdrojov pre MNO.

Prehodnocovanie stratégie